[Info] Language=Vietnamese CodePage=1258 [Strings] 0000=Nguoi phat trien: 0001=Ten San pham: 0002=Phien ban Chuong trinh: 0003=Phan phoi ngay: 0004=He Dieu hanh: 0005=Trang Web ho tro: 0006=E-Mail Ho tro: 0007=Loai Giay phep: 0008=Khoa Tai xuong: 0009=Thong tin ung dung: 0010=Chi tiet 0011=Tuy chon 0012=Kich co 0013=Thuc don Pop-Up 0014=Ten Tap tin 0015=Vi tri 0016=Chinh sua 0017=Loc ten 0018=Loai 0019=Mo ta 0020=Duong dan 0021=Dung luong 0022=Khoang trong 0023=Co 0024=Don dep Thung rac Windows 0025=Don dep Thu muc Tam Windows 0026=Don dep Thu muc Tam Dac biet 0027=Don dep Thu muc Cookies Windows 0028=Don dep Thu muc Tap tin Internet Tam 0029=Don dep Thu muc History Windows 0030=Don dep Thu muc Tai lieu Hien thoi 0031=Don dep History Program - Registry 0032=Don dep Tracks Windows - Registry 0033=Gui tap tin den &Thung rac 0034=Gui tap tin den mot Thu muc Dac biet 0035=&Xoa tap tin HOAN TOAN 0036=Quan ly Cookies 0037=&Chon Tat ca 0038=&Bo chon Tat ca 0039=Thuc don Tap tin WinZip 0040=Thuc don WinZip Giai nen Den 0041=Thuc don Tap tin Word Pad Hien thoi 0042=Thuc don Tap tin Paint Hien thoi 0043=Thuc don Tap tin/URL Media Player Hien thoi 0044=Clips RealPlayer Hien thoi Nhat 0045=Vi tri Clips Realplayer Mo 0046=Muc Hien thoi tu Thuc don Run 0047=Thuc don Tim Tap tin hay Thu muc 0048=Thuc don Tim Tap tin Chua Van ban 0049=Tat ca Cac loai Dia chi Web 0050=&Chinh sua Bo loc nay 0051=&Them Bo loc 0052=&Xoa Bo loc nay 0053=Dat lai Danh sach 0054=Tuy chon Bo loc 0055=Tim Shortcut tap tin Vo gia tri 0056=Giu tap tin chi doc va he thong 0057=Loai bo Tap tin 0058=Cung don dep thu muc con 0059=Tien trinh Don dep 0060=Nhac nho Phien ban Thu nghiem CleanCenter 0061=Them mot thu muc se duoc quet 0062=Them mot thu muc se KHONG duoc quet 0063=Them mot thu muc se trong moi luc 0064=&Mo Thu muc Chua dung 0065=Tu dong-chieu rong Cot 0066=&Xoa Ket qua (se khong xoa tap tin thuc) 0067=&Thuoc tinh 0068=CleanCenter Tro giup 0069=CleanCenter Trang Chu 0070=Kiem tra Cap nhat 0071=Phien ban Thu nghiem 0072=Phien ban Day du 0073=Dong 0074=Ngon ngu 0075=Ban co chac ban muon thoat CleanCenter? 0076=Nhan thong tin phien ban tu server cap nhat... 0077=Phien ban moi cua CleanCenter tim thay! Ban co muon nang cap den phien ban %s bay gio? 0078=Chuc mung, ban sao chep cua ban da nang cap den phien ban moi nhat! 0079=Khong the ket noi. Xin hay chac ban da ket noi den Internet, hay thu lai lan sau. 0080=Dang gui tap tin den Thung rac... 0081=Tap tin da chon duoc gui den Thung rac thanh cong! 0082=Thung rac : 0083=Don dep Thung rac... 0084=Ban co chac ban muon loai bo cac tap tin da chon tu dia cung cua ban ngay lap tuc? 0085=Don dep tap tin rac ... 0086=Xoa tap tin rac : ! 0087=Gui tap tin den Thu muc Dac biet ... 0088=Chuyen tap tin rac den thu muc nguoi dung chon : 0089=Khong co tap tin rac da chon tu thanh Scan 0090=Don dep Thu muc Tam ... 0091=Thu muc Tam : 0092=Don dep Thu muc Dac biet... 0093=Thu muc Nguoi dung chi dinh : 0094=Don dep Thu muc Cookies ... 0095=Thu muc Cookies : 0096=Don dep Thu muc Hien thoi ... 0097=Thu muc Hien thoi : 0098=Don dep Thu muc History ... 0099=Thu muc History : (can khoi dong lai) 0100=Don dep Tap tin Internet Tam ... 0101=Tap tin Internet Tam : (can khoi dong lai) 0102=History Registry - Program : 0103=Tracks Registry - Windows : 0104=Bo loc nay ban chi ra thuc su da ton tai, xin hay chi ro mot cai khac. 0105=CleanCenter se dat lai cac bo loc mac dinh. Tiep tuc? 0106=Tong so khong gian dia ban se lay lai: %s 0107=Dang tim %s%s\ 0108=Dang phan tich... 0109=Dia cung cua ban da duoc don sach thanh cong! 0110=Gui tap tin den Thung rac 0111=Gui tap tin den mot Thu muc Dac biet 0112=Xoa tap tin hoan toan 0113=--- Ban co the don dep ngoai tap tin rac bang cach kich nut Clean --- 0114=Vai tuy chon cho CleanCenter... 0115=Dieu nay se hien thong tin huu ich ve CleanCenter, bao gom phien ban va thong tin ho tro 0116=Danh dau hop ben canh den duong dan ban muon quet cho 0117=Danh dau hop ben canh den loai tap tin ban muon quet cho 0118=Kich nut Tim Ngay tren Thanh Dieu khien de quet tap tin rac. 0119=Danh dau muc ban muon don dep, sau do kich nut Don Ngay tren Thanh Dieu khien 0120=Them muc 0121=Xoa muc 0122=Chay Quet Ngay 0123=Huy Quet 0124=Don Ngay 0125=Chon mot hoac nhieu duong dan ban muon quet 0126=Chon bo loc ban muon su dung khi quet 0127=Quet tap tin rac tren dia cung cua ban. 0128=Don dep thu muc tam, tap tin rac cua ban va nhieu hon! 0129=Hien CleanCenter Tro giup 0130=Ghe tham Trang Chu cua CleanCenter. 0131=Dac tinh nay se giup ban kiem tra phien ban moi cua CleanCenter tren server cua chung toi. 0132=Them mot duong dan tuy bien 0133=Xoa duong dan tuy bien 0134=Them mot loai tap tin tuy bien 0135=Xoa loai tap tin tuy bien 0136=Bytes 0137=Phuc hoi 0138=Chon Tat ca 0139=Bo chon Tat ca 0140=Thong tin 0141=Chao mung den voi CleanCenter! 0142=Bo loc 0143=Quet 0144=Don dep 0145=Canh bao 0146=Cap phep cho: 0147=CleanCenter - Danh sach tap tin de xoa 0148=[Huy] 0149=Chinh sua loai tap tin hien tai 0150=DANG LAM VIEC... 0151=Chon mot Thu muc 0152=Phien ban Moi 0153=Khong the tim thay tap tin sao luu, xin hay chi ro thu muc sao luu chinh xac! 0154=That bai khi tai Shell32.dll 0155=Cookies ban muon xoa: 0156=Cookies ban muon luu: 0157=Loai bo loc nao ma ban muon tao? 0158=Dau vao loai tap tin tuy bien cua ban (vd *.jnk) 0159=Mo ta cho tap tin loai nay (de chon) 0160=&Luu 0161=&Huy 0162=Chi ro mot thu muc 0163=CleanCenter se chuyen tap tin rac den thu muc dac biet o duoi 0164=Tap tin Danh sach Xoa 0165=Tap tin sao luu da duoc phuc hoi thanh cong! 0166=Chinh sua Ten Tap tin 0167=Dong y 0168=Huy 0169=Mua Ngay 0170=Dang ky 0171=Giu Thu nghiem 0172=Thoat 0173=Xin hay nhap ten va ma dang ky cua ban o duoi, chinh xac nhu cho ban. 0174=Ban con %d ngay con lai. 0175=Cam on ban da thu phien ban thu nghiem cua phan mem CleanCenter!

Trong phien ban thu nghiem nay, ban chi co the quet dia C cua ban, va thoi gian dung thu la 45 ngay. 0176=De mua phien ban DAY DU, xin hay kich nut MUA NGAY o duoi 0177=Neu ban da mua CleanCenter, kich nut "Dang ky" de nhap ma Dang ky cua ban!; 0178=Xac minh thanh cong! Cam on ban da ung ho chung toi! 0179=Luu 0180=Khonh Luu 0181=Luu Thiet dat 0182=Day la Phien ban DEMO cua CleanCenter, Ban chi co the quet o dia C cua ban trong phien ban nay; Chung toi de nghi tat ca nguoi dung tai PHIEN BAN DAY DU (Khong Gioi han) cua CleanCenter, va no la MIEN PHI! Kich Tai xuong de lay no ngay bay gio! 0183=Ban cung co the ghe tham trang web cua chung toi http://www.cleancenter.net/download.htm de tai no bang tay; ten va ma dang ky cua ban se duoc yeu cau 0184=Tai PHIEN BAN-DAY DU 0185=Tai phien ban day du cua CleanCenter! 0186=&Tai 0187=Tie&p tuc 0188=Phuc hoi tap tin tu Thu muc Dac biet 0189=Chon dao dien ngon ngu cua ban 0190=[Ket thuc] 0191=Dang tim ... 0192=&Luu Ket qua 0193=Dieu nay se xoa tat ca ket qua tim kiem tu danh sach (khong phai tap tin thuc)! Tiep tuc? 0194=CleanCenter se xuat cac thiet dat den mot Tap tin Registry Windows.

De nhap lai cac thiet dat nay, tat ca nhung gi ban can la kich dup vao
tap tin .REG tu trong Windows Explorer khi CleanCenter dong. 0195=Thiet dat da xuat thanh cong 0196=Xuat Thiet dat 0197=Thu muc Chua dung se khong duoc quet lan sau. 0198=Tap tin nay se khong duoc liet ke lan sau. 0199=Dang loai tru... 0200=Loai tru Tap tin nay lan sau 0201=Loai tru Vi tri nay lan sau 0202=Kich Co de Tiep tuc. Kich Khong de Huy. 0203=Trong phien ban thu nghiem, ban chi co the quet dia he thong cua ban!

Ban co muon tai phien ban day du bay gio? 0204=De nhap cac thiet dat, CleanCenter can dong bay gio. Kich OK de tiep tuc, kich Cancel neu ban khong muon nhap tap tin sao luu nay 0205=Nhap Thiet dat 0206=Sao chep Thong tin 0207=Ten Tap tin 0208=Vi tri 0209=Ten && Vi tri Tap tin 0210=&Bao gom 0211=&Loai tru 0212=CleanCenter se luu thiet dat hien tai nhu mot tap tin tac vu. De tu dong thuc hien kich doi vao tap tin .cc ban da luu.Neu ban chon Chay nen thi CleanCenter se Quet &&Don dep tu dong o nen! 0213=Mot tap tin Tac vu da tao thanh cong!

Ten Tap tin: %s 0214=Tao Tap tin Tac vu 0215=Tu dong Quet 0216=Tu dong Don dep 0217=Tu dong Dong 0218=Loai tac vu se duoc lam khi no duoc khoi dong 0219=Nhap Khoa Tai xuong 0220=Nhap Khoa Tai xuong cua ban o duoi, ban co the tim no tu email xac nhan mua hang chung toi gui ban. 0221=Chay Nen 0222=Them / Chinh sua thu muc tuy bien 0223=Bao gom thu muc con 0224=Chon... 0225=Trong 0226=Hanh dong 0227=Kiem da chon 0228=Bo kiem da chon 0229=History UltraEdit Tim / Thay the 0230=History Tap tin Hien thoi UltraEdit 0231=History Du an Hien thoi UltraEdit 0232=Luon hien chu thich 0233=Kich o day de bat dau don dep tap tin rac! 0234=Kich o day de bat dau quet tap tin rac! 0235=Tim Thu muc Trong 0236=Xin hay chac chan rang khong co tap tin co gia tri trong

%s

va

%s

Danh dau hop nay Bat se de CleanCenter lam rong hai thu muc nay khi ban kich nut Don Ngay!
Kich chuot phai tren muc nay va chon Mo Thu muc Tam de thu lai! 0237=Mo Thu muc Tam 0238=Don dep Bo dem FireFox... 0239=Bo dem FireFox : 0240=Don dep History FireFox... 0241=History FireFox : 0242=Don dep Cookies FireFox... 0243=Don Cookies FireFox : 0244=Don dep bo dem FireFox 0245=Don dep history FireFox 0246=Don dep cookies FireFox 0247=Them mot ten cookies ma ban khong muon xoa 0248=%s - %d Bo loc Bao gom (%d da chon), %d Bo loc Loai tru (%d da chon) 0249=Thuc don Tap tin Hien thoi WinRar 0250=Bo loc 0251=Nhan