[Info] Language=Filipino CodePage=1252 [Strings] 0000=Programa ng: 0001=Pangalan ng Produkto: 0002=Bersyon ng Programa: 0003=Pinalabas noong: 0004=Sistema ng Operasyon: 0005=Supportang Website: 0006=Supportang E-mail: 0007=Pangalan ng Pagpaparehistro: 0008=Kodigo ng Pagpaparehistro: 0009=Kaalaman ng Applikasyon 0010=Mga Detalye 0011=Pagpipilian sa Paglilinis 0012=Laki 0013=Pagpipilian 0014=Pangalan ng Papeles 0015=Lugar 0016=Binago 0017=Pangalan ng Pagsasala 0018=Uri 0019=Larawan 0020=Daan 0021=Kapasidad 0022=Libreng Lugar 0023=Oo 0024=Linisin ang Basurahan 0025=Linisin ang Pansamantalang Lagayan 0026=Linisin ang Spesipikong Pansamantalang Lagayan 0027=Linisin ang Lagayan ng Cookies 0028=Linisin ang Pansamantalang Lagayan ng mga papeles ng Internet 0029=Linisin ang Lagayan ng Nakaraan 0030=Linisin ang Lagayan ng mga Kasalukuyang Dokumento 0031=Linisin ang Rehistro - Nakaraan ng Programa 0032=Linisin ang Rehistro - Dinaanan ng Windows 0033=Ipadala ang mga Papeles sa &Basurahan 0034=Ipadala ang mga Papeles sa &Spesipikong Lagayan 0035=&Burahin ang mga Papeles ng tuluyan 0036=Tagapag-maneho ng Cookies 0037=&Markahan Lahat 0038=&Tanggalin Lahat 0039=Pagpipilian sa Papeles ng WinZip 0040=Pagpipilian sa Pagkukunan ng WinZip 0041=Pagpipilian sa Kasalukuyang Papeles ng Word Pad 0042=Pagpipilian sa Kasalukuyang Papeles ng Paint 0043=Pagpipilian sa Kasalukuyang Papeles/URL ng Media Player 0044=Mga Pinakabagong Palabas ng RealPlayer 0045=Buksan ang Lugar ng mga Palabas ng RealPlayer 0046=Kasalukuyang mga Bagay galing sa Pagpipilian sa Run 0047=Pagpipilian sa Paghahanap ng mga Papeles o Lagayan 0048=Pagpipilian sa Paghahanap ng mga Papeles Na May Letrang 0049=Lahat ng Nakasulat na Lugar sa Web 0050=&Ibahin ang Salaang ito 0051=&Mag-dagdag ng Salaan 0052=&Burahin ang Salaang ito 0053=Ulitin ang Listahan 0054=Pagpipilian sa Salaan 0055=Hanapin ang Mali na Pinadaling-daan ng mga papeles 0056=Lagpasan ang mga basahin lamang at sistemang papeles 0057=Pagtatanggal ng Papeles 0058=Linisin Din ang lagayang-pang-ilalim 0059=Usad ng Paglilinis 0060=Paalala 0061=Mag-dagdag ng Lagayang susuriin 0062=Mag-dagdag ng Lagayang HINDI susuriin 0063=Mag-dagdag ng Lagayang lilinisin lagi 0064=&Buksan ang Pinaglagyan 0065=&Derektang Ibahin ang Laki ng Hanay 0066=&Burahin ang Resulta (hindi mabubura ang totoong papeles) 0067=K&atangian 0068=Tulong ng CleanCenter 0069=Pahina ng CleanCenter sa Web 0070=Tingnan kung may Panibago 0071=HINDI REHISTRADO !!! 0072=KUMPLETONG BERSYON 0073=Isara 0074=Salita 0075=Sigurado ka ba'ng gusto mong umalis ng CleanCenter? 0076=Tinatanggap ang kaalaman sa bersyon galing sa aming tagapag-silbi ... 0077=Bagong bersyon ng CleanCenter natagpuan! Gusto mo ba'ng baguhin sa %s na bersyon ngayon? 0078=Binabati namin kayo, ang gamit mong software ngayon ay ang pinakabagong bersyon! 0079=Hindi ma-connect. Siguraduhing naka-connect kayo sa Internet, o subukan mo uli mamaya. 0080=Pinapadala na ang mga papeles sa Basurahan... 0081=Tagumpay ang pagpapadala ng mga napiling papeles sa Basurahan! 0082=Tagumpay ang paglilinis sa Basurahan! 0083=Nililinis ang Basurahan ... 0084=Sigurado ka ba'ng gusto mo'ng tanggalin ang napiling papeles sa hard disk mo ngayon din? 0085=Nililinis ang basurang papeles ... 0086=Tagumpay ang paglilinis sa mga napiling papeles! 0087=Pinapadala na ang mga papeles sa Spesipikong Lagayan ... 0088=Tagumpay ang pagpapadala ng mga napiling papeles sa Spesipikong Lagayan! 0089=Walang napiling Papeles! (Kailangang suriin mo muna ang iyong hard drive.) 0090=Nililinis ang Pansamantalang Lagayan ... 0091=Tagumpay ang paglilinis sa Pansamantalang Lagayan! 0092=Nililinis ang Spesipikong Lagayan... 0093=Tagumpay ang paglilinis sa Spesipikong Lagayan! 0094=Nililinis ang Lagayan ng Cookies ... 0095=Tagumpay ang paglilinis sa Lagayan ng Cookies! 0096=Nililinis ang Kasalukuyang Lagayan ... 0097=Tagumpay ang paglilinis sa Kasalukuyang Lagayan! 0098=Nililinis ang Lagayan ng Nakaraan ... 0099=Tagumpay ang paglilinis sa Lagayan ng Nakaraan! 0100=Nililinis ang Pansamantalang Lagayan ng mga papeles ng Internet ... 0101=Tagumpay ang paglilinis sa Pansamantalang Lagayan ng mga papeles ng Internet! 0102=Rehistro - Tagumpay ang paglilinis sa Nakaraan ng Programa 0103=Rehistro - Tagumpay ang paglilinis sa Dinaanan ng Windows! 0104=Nandito na ang salaang ito, paki-sulat ng iba. 0105=Ilalagay ulit ng CleanCenter ang mga salaan sa dati. Ituloy? 0106=Kabuuang lugar na mibabalik sa iyo: %s 0107=Hinahanap %s%s\ 0108=Pinag-uukulan ng Pansin... 0109=Tagumpay ang paglilinis sa hard disk mo! 0110=Ipadala ang mga papeles sa Basurahan 0111=Ipadala ang mga papeles sa Spesipikong Lagayan 0112=Burahin ang mga papeles ng tuluyan 0113=--- Linisin ang basura sa pamamagitan ng pagpindot sa buttones --- 0114=Ibang pagpipilian para sa CleanCenter 0115=Ipapakita nito ang importanteng kaalaman tungkol sa programa, kasama na ang kaalaman sa bersyon at suporta 0116=Markahan ang kahong katabi ng daang nais mong suriin 0117=Markahan ang kahong katabi ng tipo ng papeles na nais mong suriin 0118=Pindutin ang Hanapin Na na buton na nasa Control Panel para masuri ang basurang papeles. 0119=Markahan ang mga itemang nais mong malinis, tapos pidutin ang sa Control Panel 0120=Mag-Dagdag ng item 0121=Mag-Bura ng item 0122=Hanapin Na ! 0123=Tigil ! 0124=Linisin Na ! 0125=Pumili ng daang nais mong suriin ng CleanCenter 0126=Pumili ng tipo ng papeles na nais mong suriin ng CleanCenter 0127=Susuri ng mga basurang papeles sa iyong hard drive. 0128=Lilinis ng iyong pansamantalng lagayan, basurang papeles at marami pa! 0129=Ipakita ang Tulong ng CleanCenter 0130=Bumisita sa Pahina ng Tahanan ng CleanCenter. 0131=Ang katangiang ito ay tutulong sa iyo upang subukin ang bagong bersyon ng CleanCenter sa aming tagapag-silbi. 0132=Mag-Dagdag ng gustong daan 0133=Mag-Bura ng gustong daan 0134=Mag-Dagdag ng gustong tipo ng papeles 0135=Burahin ang napiling tipo ng papeles 0136=bytes 0137=Isauli 0138=Markahan Lahat 0139=Tanggalin Lahat 0140=Tunkol 0141=Tuloy Po Kayo sa CleanCenter! 0142=Salaan 0143=Suriin 0144=Linisin 0145=Babala 0146=Lisensya kay: 0147=CleanCenter - Listahan ng mga papeles na buburahin 0148=[Hininto] 0149=Ibahin ang kasalukuyang tipo ng papeles 0150=TINATRABAHO... 0151=Pumili ng Lagayan 0152=Bagong Bersyon 0153=Hindi matagpuan ang reserbang kopya ng papeles, paki lagay ang tamang lagayan ng reserbang kopya! 0154=Pumalya sa pagkarga ng Shell32.dll. 0155=Cookies na nais mong burahin: 0156=Cookies na nais mong salbahin: 0157=Anong tipo ng salaan ang nais mong gawin? 0158=Ilagay ang gustong tipo ng papeles (hal. *.jnk) 0159=Paliwanag sa ganitong tipo ng papeles 0160=&Salbahin 0161=&Huwag Ituloy 0162=Pumili ng lagayan 0163=Ililipat ng CleanCenter sa spesipikong lagayan sa ibaba ang mga basurang papeles 0164=Listahan ng mga Papeles na Buburahin 0165=Tagumpay ang pagsasauli ng reserbang kopya ng papeles! 0166=Ibahin ang Pangalan ng Papel 0167=Tinatanggap 0168=Huwag Ituloy 0169=Bumili Na 0170=Rumihistro 0171=Sumubok Pa 0172=Labasan 0173=Paki-lagay sa iyong naka-rehistrong pangalan at kodigo sa ibaba, katulad sa ibinigay sa iyo. 0174=May %d na araw nalang. 0175=Salamat sa pag-gamit sa DEMO bersyon ng CleanCenter! Masusuri/malilinis mo lamang ang iyong 'C:' drive sa demo bersyon 0176=Para umorder ng KUMPLETONG bersyon, pindutin ang Bili Na na button; ang CleanCenter ay nagkakahalaga lamang ng US$29.95. 0177=Kung nabili mo na ang CleanCenter, pindutin ang "Rumehistro" na button upang mailagay mo ang iyong kodigo sa pagrehistro!; 0178=Tagumpay ang pag Beberepika! Salamat sa inyong pagsuporta sa amin! 0179=Sige I-Salba 0180=Huwag I-Salba 0181=I-salba ang Setting 0182=Ito ay isang DEMO bersyon ng CleanCenter, Masusuri/malilinis mo lamang ang iyong 'C:' drive sa demo bersyon; Nirerekomenda namin sa lahat ng gumagamit na nakabayad na kunin ang KUMPLETONG-BERSYON (Walang Hangganan) ng CleanCenter, at ito'y LIBRE! Pindutin ang Kunin upang makuha na! 0183=Puwede rin kayong bumisita sa aming website http://www.cleancenter.net/download.htm upang kunin ito ng mano-mano; kakailanganin dito ang iyong rehistradong pangalan at kodigo! 0184=Kunin ang KUMPLETONG-BERSYON 0185=Bilhin ang CleanCenter sa internet! 0186=&Kunin 0187=&Ipagpatuloy 0188=Isauli ang mga papeles sa Spesipikong Lagayan 0189=Pumili ng balat ng iyong salita! 0190= 0191= 0192= 0193= 0194= 0195= 0196= 0197= 0198= 0199= 0200=